V robotu se dostane i něco na zub

V robotu se dostane i něco na zub