Nýrov, Doliny, srpen 2011, zbytky po sklizni máku

Nýrov, Doliny, srpen 2011, zbytky po sklizni máku